• Deutsch
 • English

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb na internetové stránce www.michaela-karsten.cz

Stránka www.michaela-karsten.cz je provozována:

MUDr. Michaelou Karsten, se sídlem v Německu, Hubertusstr. 105, 99094 ERFURT; zaregistorvána na finančním úřadu „Finanzamt ERFURT“, Německo (dne 30.11.2009),
DIČ/ (Umsatzsteuer Identifikationsnummer): DE 268667919
IČ/ Steuernummer: 151/237/14242

E-Mail: kontakt@michaela-karsten.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 9. Závěrečná ustanovení

 

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluv o poskytování služeb na stránkách www.michaela-karsten.cz, uzavřených mezi poskytovatelem a uživatelem, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího. Zodpovědnou osobou za objednávky, dodání zboží, uzavření kupních smluv, odstoupení od smluv a reklamace je MUDr. Michaela Karsten. V případě, že poskytovatel a uživatel uzavřou písemnou smlouvu, ve které si dohodnou podmínky v rozporu s těmito obchodními podmínkami, budou ustanovení smlouvy upřednostněny před zněním obchodních podmínek.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.michaela-karsten.cz

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávací formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky nebo s potvrzenou platbou.  Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu zaplatit prodávajícímu kupní cenu a převzít zaslaný produkt. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího (kniha) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, se sídlem v Německu. Z tohoto důvodu bude kupcům služeb, kteří podnikají nebo jsou firemními kupci a jsou plátci DPH vystavena tzv. REVERSE CHARGE faktura, která obsahuje na faktuře pouze netto částku za zakoupenou službu a za odvod DPH je zodpovědný kupce v zemi, kde je sídlo jeho podnikání.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe. Využít můžete těchto možností plateb:

 • online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 • bankovním převodem na základě vystavené faktury

3.6. Platba je jednorázová.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného symbolu platby (ev. čísla faktury), jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Úhradu faktury je třeba provést nejpozději v den splatnosti faktury. Platba na místě v hotovosti není možná, z důvodu závazné rezervace míst v seminárních prostorech před seminární akcí a z důvodu zabezpečení přesného počtu občerstvení. Závazná rezervace míst na semináři je garantována až po připsání fakturované částky na účet dodavatele. Po obdržení platby Vám zašleme potvrzení platby společně s informacemi k seminární akci.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje pro online semináře poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, nejpozději 7 dnů před zahájením online semináře, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě knihy prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy nebo kniha) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu (knihy), a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy, spolu s uvedením čísla faktury/ objednávky, jména a data nákupu písemnou formou na kontakt@michaela-karsten.cz.
 • V případě odstoupení od smlouvy máte možnost za sebe najít náhradníka nebo se přihlásit na další termín dané akce. O této změně mne, prosím, informujte na kontakt@michaela-karsten.cz.
 • Knihu doručte zpět na vlastní náklad na adresu Marie Buchvaldová, Baarova 1376, 500 05 Hradec Králové a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Kniha, kterou budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

 

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních, provozních nebo zdravotních důvodů či jiných státních nařízení spojených se situací s covid-19. Všechny případné změny dáme zákazníkovi včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Jestliže prodávající zruší akci a zákazník má již uhrazeno, bude zákazníkovi platba vrácena v plné výši. Prodávající může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají zákazníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet prodávajícího.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese radka.loja@gmail.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován emailem.

7.č. Prodávající není povinen vyhovět případné reklamaci zákazníka, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Všechny produkty a služby, které na tomto webu poskytuji slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovává lektorka MUDr. Michaela Karsten jsou pouze návody a doporučení a není zodpovědná za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu a školení jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. Vaše dovednosti, znalosti, schopnosti, vůle, disciplína a další.

8.2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  Vás upozorňuji  na skutečnost, že v průběhu školení a on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určen psychicky zdravým lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

8.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

9.4 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.5 Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu.

9.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. května 2021.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

crossmenu